>Joutseno, 11.6.2005

RAIKK√ĖSTEN SUKUSEURA RY:N S√Ą√ĄNN√ĖT

1. sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus.

1)
Yhdistyksen nimi on Räikkösten sukuseura ry. Kotipaikka Hausjärvi ja toimialueena on koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

2 )
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Sukuseura voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusta ajaviin ja sen toimintaa kannattaviin järjestäihin

3 )
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukujuhlia, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita, sekä saattamalla tutkimustyän tulokset jäsenten tietoon,
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

2. Seuran jäsenet

4 Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilä, joka isän tai äidin puolelta on Kirvun Mertjärven kylässä Räikkästen talossa eläneen vuonna 1651 syntyneen ja 23.03.1747 kuolleen Anders Sigfredson Räikkäsen (Räickäin) sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt.

5 )
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksuaan.

6 )
Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu.

7 )
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilän, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

8 )
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

3. Seuran hallitus

9 )
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu varsinaisen sukukokouksen vuodeksi valitsema puheenjohtaja, ja kahdeksi vuodeksi valitsemat kuusi varsinaista- sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä, sekä varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilät. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätäkset tehdään yksikertaisella äänten enemmiställä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja.

10 )
Sukuseuran nimen kirjoittaa sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 )
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myäs omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistäjä.

4. Seuran tilit.

12 )
Sukuseuran tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja sukuseuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle varsinaiselle sukukokoukselle osoitettuna viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.

5. Sukuseuran kokoukset.

13 )
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain syyskuun 15. päivään mennessä. Varsinaiseen sukukokoukseen sukuseuran jäsenet kutsutaan jokaiselle jäsenelle jaettavassa sukuseuran julkaisussa esitettävällä kokouskutsulla vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen sukukokouksen jos katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 sukuseuran jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii. Tällöin on hallituksen kutsuttava kokous koolle yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien ja mainittava asia kokouskutsussa. Ylimääräiseen sukukokoukseen sukuseuran jäsenet kutsutaan jokaiselle jäsenelle jaettavassa sukuseuran julkaisussa esitettävällä kokouskutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14 )
Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- hyväksytään kokouksen tyäjärjestys;
- esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
- päätetään tilinpäätäksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntamisestä;
- päätetään toimintavuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus,
- vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
- valitaan sukuseuran puheenjohtaja, joka toimii samalla hallituksen puheenjohtajana
- valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan toimintavuoden tilejä ja hallintoa;
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 )
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla varsinaisella ja kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätäkseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännäissä edellytetä määräenemmistää. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

6. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen.

16 )
Päätäs sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätäs sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätäksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistä kahdessa perättäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

17 )
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava valtionarkistolle tai jollekin maakunta-arkistolle.

18 )
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

19 )
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät